Gwarancja usług

 1. Wykonawcą usług  jest firma web3promagraco Michał Chechelski z siedzibą w Turzyniec 115, 22-470 Zwierzyniec. REGON: 369 271 405, NIP: 676 223 74 42. Właścicielem firmy, zarządcą, administratorem i głównym wykonawcą prac jest licencjonowany specjalista ds. polityki ekonomicznej Michał Chechelski. Tel.: 790 281 823, e-mail: web3promagraco@gmail.com.
 2.  Zamawiający – osoba prawna, przedstawiciel firmy lub instytucji zwany też Zleceniodawcą zawiera umowę wykonania usługi za sprawą wymiany korespondencji e-mail, w ramach której następuje wymiana opinii, zaleceń i wytycznych dotyczących określonych zadań potwierdzonej zgodą na rozpoczęcie prac, lub poprzez dokonanie zakupu usług z katalogu budowanie-sklepu.pl/sklep/ (wg numeru klienta) z dnia potwierdzenia zakupu (przyjęcia i zaakceptowania wpłaty).
 3. Zleceniobiorca, zwany też wykonawcą poprzez wymianę korespondencji e-mail oraz prezentację własnej wizji i warunków realizacji zlecenia, godzi się i informuje zleceniobiorcą o formie i przebiegu realizacji zlecenia.
 4. Wykonawca gwarantuje profesjonalne wykonanie zlecenia zgodnie z przyjętymi kryteriami i wytycznymi, posiadaną wiedzą, umiejętnościami oraz praktycznymi możliwościami.
 5. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym prace marketingowe, copywriting oraz konfiguracje oprogramowania zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego.
  1. W przypadku, gdy z oprogramowania lub innej aplikacji, w której były przeprowadzone prace marketingowe objęte zakresem niniejszej gwarancji, będzie korzystał inny podmiot (zwany dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad.
 6. Wykonawca oświadcza, że wykonane prace, użyte materiały i zainstalowane oprogramowanie posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa i pozwalają na prawidłowe użytkowanie oprogramowania.
 7. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia (zauważenia). Zgłoszenie dokonane zostanie pisemnie na e-mail – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w możliwie jak najszybszym terminie (bez zbędnej zwłoki), o ile reklamowany aspekt oprogramowania znajdował się w obrębie prac zleconych wykonawcy (lub jasno albo pośrednio z nich wynikał).
 8. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie funkcjonowania, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.
 9. Pozostałe wady nieskutkujące zagrożeniem krytycznym obsługi oprogramowania, i niewykluczające eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.
 10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady www. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji”.
 11. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
 12. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.
 13. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce).
 14. Jeśli w ramach prac wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.
 15. Jeśli na zainstalowanych w ramach prac marketingowych, copywritingu i konfiguracji wykonanych zgodnie z Umową urządzenia, materiały, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.