Regulamin Usług

 

 

 1. .Właścicielem serwisu usługowy budowanie-sklepu.pl jest firma: web3promagraco Michał Chechelski z siedzibą w: Turzyniec 115, 22-470 Zwierzyniec. Regon: 369 271 405. Płatnik VAT. Właścicielem firmy i zarazem administratorem serwisu budowanie-sklepu.pl jest licencjonowany specjalista ds. marketingu i zarządzania Michał Chechelski (tel: 790 281 823, email: web3promagraco@gmail.com), NIP: 676 223 74 42.
 2. Sposób realizacji zamówienia
  1. Firma web3promagraco świadczy usługi z zakresu marketingowo-informatycznych, w tym m.in. świadczy usługi z zakresu: wystawiania aukcji, dodawania produktów i budowy . W ramach oferowanych usług web3promagraco przyjmuje zlecenia konfiguracji i optymalizacji kont aukcyjnych i sklepów internetowych oraz rozbudowy stron WWW w języku HTML/CSS.
  2. Usługi świadczone są zdalnie (on-line) z wykorzystaniem środków komunikacji masowej, a w tym Internet, poczta e-mail, telefon, oprogramowania sieciowe, aplikacje w chmurze obliczeniowej.
  3. Zlecenia przyjmowane są zdalnie (mailowo lub przez serwis usługowy budowanie-sklepu.pl). Katalog aktualnie dostępnych usług: budowanie-sklepu.pl/sklep.
 3. Formy płatności
  1. Zamówiona usługa realizowana jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym:
   1. Sprzedawca
    web3promagraco Michał Chechelski
    Turzyniec 115
    22-470 Zwierzyniec
    NIP: PL6762237442
   2. Nazwa banku: Idea Bank
    Nr konta: PL32 1950 0001 2006 0051 5734 0001
    SWIFT: IEEAPLPA
  2. Klient może skorzystać z opcji zakupowej: “Wpłata na konto” lub “Płatność odroczona” i dokonania wpłaty w terminie do 7 dni korzystając przy tym z elektronicznego Katalogu Usług firmy web3promagraco znajdującego się pod adresem: budowanie-sklepu.pl/sklep/.
  3. Klient może skorzystać z opcji zakupowej: “Płatność PayU” i dokonania wpłaty korzystając przy tym z elektronicznego Katalogu Usług firmy web3promagraco znajdującego się pod adresem: budowanie-sklepu.pl/sklep/.
  4. Klient może skorzystać z opcji zakupowej: “Przelewy 24” i dokonania wpłaty korzystając przy tym z elektronicznego Katalogu Usług firmy web3promagraco znajdującego się pod adresem: budowanie-sklepu.pl/sklep/.
  5. W ramach opcji zakupowych klient może dokonać wpłaty korzystając przy tym z kart płatniczych Visa i Mastercard.
  6. Na podstawie zaksięgowanej wpłaty firma web3promagraco Michał Chechelski wystawia Zleceniodawcy w przeciągu 3 dni fakturę PRO – FORMA. W terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczęto realizację zlecenia, firma web3promagraco wystawia fakturę VAT. Faktury wysyłane na adres podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
  7. Firma web3promagraco rozpoczyna realizację zlecenia w terminie do 3 dni od dnia zaksięgowania wpłaty i otrzymania narzędzi i danych niezbędnych do realizacji zlecenia. Sezonowo czas ten może wzrosnąć do 5 dni lub dłużej. Przedstawiciel firmy pozostaje w bieżącym kontakcie.
 4. Polityka Ochrony danych osobowych
  1. Zamawiający dostarcza zleceniobiorcy materiały i dane niezbędne do realizacji zlecenia. Zleceniobiorca staje się podmiotem przetwarzającymi zobowiązuje się do tego, że przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora danych, deklaruje, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się lub zobowiążą do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposób ich zabezpieczenia, deklaruje , że wdrożył lub wdroży i będzie wdrażać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 RODO, deklaruje , że jeśli korzysta lub będzie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, to wypełnia lub wypełni warunki określone w art. 28 ust. 2 i 4 RODO, zobowiązuje się do pomocy administratorowi danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO, zobowiązuje się do usunięcia lub zwrotu wszelkich danych osobowych administratora oraz wszelkich ich istniejących kopii (o ile jest to możliwe technicznie i prawnie) po zakończeniu świadczenia usług, jeśli administrator danych wystąpi z takim żądaniem i o ile będzie to konieczne, po rozwiązaniu umowy strony umowy uzgodnią inny sposób dalszego zabezpieczania danych – uzgodnienia będą spisane w formie protokołu.
 5. Ograniczenia realizacji zamówienia
 6. Firma web3promagraco pozostawia sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia w terminie do 3 dni od daty zaksięgowania wpłaty, zwłaszcza jeżeli treść zlecenia wykracza poza wiedzę i możliwości logistyczne, lub nie może założyć i przyjąć odpowiedniego terminu realizacji zlecenia. W przypadku odmowy przyjęcia zlecenia do realizacji, Zleceniodawca otrzyma powiadomienie pocztowe na adres email podany w Zamówieniu.
 7. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniobiorcy wszelkie narzędzie i materiały usprawniające realizacją zlecenia oraz dane niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia. Zleceniobiorca zobowiązuje się wskazać na prośbę Zleceniobiorcy firmowy numer konta bankowego.
 8. Firma web3promagraco zastrzega sobie prawo do współpracy z podmiotami gospodarczymi (B2B) posiadającymi numer REGON lub numer wpisu KRS.
 9. Polityka gwarancyjna
  1. Wykonawca, firma web3promagraco Michał Chechelski, Turzyniec 115 22-470 Zwierzyniec, tel.: 790 281 823, email: web3promagraco@gmail.com udziela na okres 31 dni gwarancji, której początek liczony jest od dnia rozpoczęcia zlecenia (3 dni od dokonania wpłaty).
  2. Zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – klientem dokonującym zakupu usług z katalogu budowanie-sklepu.pl/sklep/ (wg numeru klienta) z dnia potwierdzenia zakupu (przyjęcia i zaakceptowania wpłaty), zwana dalej Umową.
  3. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym prace marketingowe, copywriting oraz konfiguracje oprogramowania zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego.
   1. W przypadku, gdy z oprogramowania lub innej aplikacji, w której były przeprowadzone prace marketingowe objęte zakresem niniejszej gwarancji (określone w pkt. 1) będzie korzystał inny podmiot (zwany dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad.
  4. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane oprogramowanie posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa i pozwalają na prawidłowe użytkowanie oprogramowania.
  5. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne lub pisemnie na email – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 9.4 i pkt 9.5.
  6. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie funkcjonowania, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.
  7. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4, i niewykluczające eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.
  8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych niż w punkcie 4 i 5 terminu usunięcia wad.
  9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady www. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy,ze środków „zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wykonawcą.
  10. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo.W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
  11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.
  12. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce).
  13. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.
  14. Jeśli na zainstalowanych w ramach prac marketingowych, copywritingu i konfiguracji wykonanych zgodnie z Umową urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
 10. Polityka prywatności serwisu budowanie-sklepu.pl
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług web3promagraco Michał Chechelski poprzez Serwis.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest web3promagraco Michał Chechelski z siedzibą w Turzyniec 115 22-470 Zwierzyniec NIP 676-223-74-42 REGON 369 271 405.
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
   2. Poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

  6. . Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis budowanie-sklepu.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
 11.  Polityka zwrotów
  1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w terminie 3 dni od daty zaksięgowania wpłaty (co pokrywa się z datą rozpoczęcia realizacji zlecenia przez web3promagraco. W tym czasie klientowi przysługuje prawo zwrotu wpłaconych środków bez podania przyczyny, na prośbę wysłaną e-mail (web3promagraco@gmail.com) lub przedstawioną telefonicznie (+48 790 281 823).
  2. Klient nie ponosi kosztów wysyłki. Materiały, sprawozdania (raporty) z przeprowadzonych prac wysyłane są na adres e-mail klienta podany w trakcie zakupu.
 12.  Polityka reklamacyjna
  1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie do 30 dni od daty przyjęcia zlecenia do realizacji. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest skarga. Reklamacje należy składać na adres mailowy: web3promagraco@gmail.com (lub telefonicznie: 790 281 823).
  2. W ramach reklamacji klientowi przysługuje prawo roszczenia usunięcia wady lub poprawy błędu w terminie nie krótszym aniżeli 14 dni. Firma web3promagraco zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację w terminie 3 dni.
 13. Inne postanowienia finansowe zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny),  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz innych umów zawartych między podmiotami na piśmie między adresami poczty elektronicznej zawartymi w umowie sprzedaży-zakupu (w tym patrz powyższy Regulamin).
 14. Polityka rabatowa
  1. W celu uzyskania rabatu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (web3promagraco@gmail.com ,790 281 823). Rabaty udzielane są w celu osiągnięcia statusu quo i dostosowania usług i produktów do indywidualnych potrzeb kupującego.
 15. Polityka cenowa
  1. Firma web3promagraco Michał Chechelski przyjmuje wynagrodzenia za wykonywane usługi w rozliczeniu godzinowym lub akordowym. Podstawą rozliczenia godzinowego jest zakładana ilość godzin niezbędna do właściwej realizacji zlecenia. Odgórny szacunek kosztorysowy może różnić się od rzeczywistego +/- 20%.
  2. Rozliczenie akordowe jest szacunkiem wynikającym z zakładanej liczby godzin pracy nad zleceniem i kosztów administracyjnych (koszt szacunków), które wynoszą + 20% stawki godzinowej.
  3. Firma web3promagraco ustala stawkę godzinową na rok 2020 w wysokości 22 zł + VAT.
  4. Usługa “Dodawanie produktów” objęta jest Promocją. Stawkę godzinową za usługę “Dodawanie produktów” ustala się do wysokości 19 zł + VAT. Promocja trwa do odwołania.
  5. Podstawą zapłaty jest zamówienie złożone na adres poczty elektronicznej web3promagraco@gmail.com lub przez serwis usługowy budowanie-sklepu.pl/sklep/.
  6. Cennik usług stanowi nieodłączny załącznik do Regulaminu. Cennik usług wraz ze szczegółowym objaśnieniem cen i przykładowymi kosztorysami, dostępny jest pod adresem: budowanie-sklepu.pl/cennik.